purgatory image

 1. Genyen 2 destinasyon final apre lanmò: paradi ak lanfè.
 2. Moun ki mouri lènmi Bondye pral nan lanfè.
 3. Moun ki mouri zanmi Bondye pral nan paradi.
 4. Menm moun ki zanmi Bondye yo konn fè ti peche. (1 Jan 1:8-10)
 5. Okenn peche oubyen souyi pa ka antre nan syèl la. (Apokalips 21:27)
 6. Donk zanmi Bondye yo bezwen yon dènye pirifikasyon anvan yo antre nan syèl la pou retire tout rès salte peche ak konsekans peche a. Dènye pirifikasyon sa a se li menm nou rele PIGATWA.
 7. Pigatwa pa yon kote, li pa yon andwa, men se eta nanm moun nan.
 8. Pigatwa pa etènèl paske tout moun ki nan eta sa a gen pou fin pirifye pou ale nan paradi a nan prezans Bondye, san tach. Sa vle di, tout moun ki nan pigatwa pral nan paradi.
 9. Pigatwa pa fèt pou moun ki lènmi Bondye. Se pou zanmi Bondye yo ki pral nan paradi men ki bezwen fin pirifye.
 10. Nou pa konn kouman tan oubyen lè fonksyone pandan etap pigatwa a.
 11. Se merit Jezi-Kri ki pirifye zanmi Bondye yo nan etap pigatwa sa a.

Pou ede w konprann lojik la, ann envante yon dyalòg ant Irèn ak Toto:
TOTO: M pa kwè nan afè pigatwa a non mwen menm nan.
IRÈN: Toto, pou yon moun nan paradi ak Bondye fòk li enpafè oubyen pafè?
TOTO: Pafètman pafè, machè!
IRÈN: Ki kote zanmi Bondye yo prale apre lanmò?
TOTO: Nan paradi!
IRÈN: Èske w se zanmi Bondye?
TOTO: Sa fè m 12 lane depi m aksepte Jezi kòm sovè pèsonèl mwen. E m batize nan dlo. Si m pat zanmi Bondye m pa konn kote m t ap ye.
IRÈN: Si yon machin ta frape w kounya epi w mouri, kote w ta prale? Nan paradi oubyen nan lanfè?
TOTO: Paradi, bò kote Seyè m nan!
IRÈN: Ebyen ou pafè?
TOTO: Non, Labib di nou tout peche e si m di m pa gen peche se tèt mwen m ap twonpe.
IRÈN: Men, te kwè ou sot di m se moun pafè ki al nan syèl la?
TOTO: Wi, anvan m rive kot Bondye Jezi ap gen tan pirifye m pou l rann mwen pur.
IRÈN: Ebyen dènye pirifipasyon sa a Jezi ak fè pou ou a se il menm menm nou rele PIGATWA! Bravo Toto, ou kwè nan pigatwa e ou bezwen pigatwa. Paske si pat gen pigwatwa, e anyen enpafè pa ka antre nan paradi a, ki kote ou ta prale? Se nan lanfè wi!
TOTO: Annn, se sa yo rele pigatwa a? M pat janm konprann li konsa non.
IRÈN: Pa pran pawòl nan men lènmi Legliz la. Si w bezwen konn sa Legliz la ansenye sou yon doktrin, al verifye nan Katechis la. Pa egzanp, ann gade doktrin pigatwa nan Katechis Legliz Katolik la:

LA PURIFICATION FINALE OU PURGATOIRE

1030 Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaires pour entrer dans la joie du ciel.

 

1031 L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L’Église a formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout aux Conciles de Florence (cf. DS 1304) et de Trente (cf. DS 1820 ; 1580). La tradition de l’Église, faisant référence à certains textes de l’Écriture (par exemple 1 Co 3, 15 ; 1 P 1, 7), parle d’un feu purificateur :

“Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu’affirme Celui qui est la Vérité, en disant que si quelqu’un a prononcé un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (Mt 12, 31). Dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur.” (S. Grégoire le Grand, dial. 4, 39).

 

1032 Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture : ” Voilà pourquoi il (Judas Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de leur péché ” (2 M 12, 46). Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856), afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts :

 

“Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux.” (S. Jean Chrysostome, hom. in 1 Cor. 41, 5 : PG 61, 361C).

TOTO: Mesye, gade kouman bagay la fè sans. Yo te fè m konprann se Katolik ki te envante pigatwa pou fè lajan wi, epoutan se yon bagay ki senp, nesesè e l byen kore nan Labib. Pou ede lòt moun konprann li, èske pa gen yon imaj nou ka itilize?
IRÈN: Wi. Ann di ou pral lakay yon zanmi. Lapli bare w nan wout. Ou mouye e ou sal ak labou. Lè w rive nan baryè kay zanmi w lan ou frape. Gadyen an mande kiyès sa a. Ou di se ou menm. Zanmi w lan ki anndan ki tande se ou menm li mande kouri ouvè baryè a pou ou paske li wè se zanmi l, se pa lènmi l. Lè w antre nan lakou a, èske w ap kouri al nan salon kay zanmi w lan?
TOTO: Non, paske m t ap sal tout kay la. Fò m pwòpte m anvan.
IRÈN: VWALA! Men ou deja nan lakou a paske ou se zanmi l. Pigatwa se tankou lakou Bondye kote w ap pwòpte w anvan w antre nan salon ki se paradi a.
TOTO: Irèn, mèsi pou pasyans ou avèk mwen e pou pataj konesans sa a ou fè avè m jodi a.
IRÈN: Pa gen pwoblèm Toto. Kounya, ede m pataje Bòn Nouvèl Kris la ak lòt yo ki poko konprann!